Návrat na hlavní stranu

STANOVY

I. Vznik sdružení
 1. Sdružení vzniká na základě schválení založení sdružení ustavující členskou schůzí podle § 20f zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zakládají je obce východočeského regionu k ochraně svých zájmů ve sféře rozvoje turismu a domácího cestovního ruchu.
 2. Sdružení je právnickou osobou, její právní poměry se řídí občanským zákoníkem, dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
 3. Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u Okresního úřadu v Pardubicích.
II. Název a sídlo
III. Účel sdružení
Účelem sdružení je zajištění efektivní spolupráce měst a obcí regionu, které mají společný zájem na rozvoji cestovního a turistického ruchu a zajištění společného postupu za účelem získání vnějších finančních zdrojů ( státní rozpočet, mezinárodní programy, nadace, fondy). Účast ve sdružení je založena na dobrovolnosti a zájmu obce hledat partnery pro řešení svých konkrétních cílů. Neomezuje obce v případných dalších aktivitách v oblasti cestovního ruchu.
IV. Předmět činnosti
 1. Vytvoření společné koncepce rozvoje cestovního ruchu oblasti, koordinace nabídky turistických cílů a služeb za účelem
 2. Vytvoření " informační dálnice " mezi členy sdružení a její napojení na celostátní informační síť. Jedná se o síť místních informačních středisek dle kategorizace Asociace turistických informačních středisek České republiky ( A.T.I.S.). Jednotlivá informační střediska do tohoto systému přispívají informacemi z okruhu své působnosti a mají možnost ze systému čerpat.
V. Vznik a zánik členství
 1. Členem sdružení se mohou stát:
 2. Členství zakladatelů ve sdružení vzniká podpisem zápisu z ustavující členské schůze. Další člen může přistoupit ke sdružení se souhlasem Rady sdružení na základě žádosti. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že souhlasí a přistupuje ke stanovám sdružení a uhradí členské příspěvky.
 3. Členství ve sdružení zaniká výpovědí. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. Sdružení přijímá výpovědi k l.září běžného kalendářního roku. Členský příspěvek uhrazený za daný kalendářní rok se nevrací.
 4. Členství zanikne členovi, který neprovedl úhradu členských příspěvků v příslušném termínu. Předchozí uhrazený příspěvek se rovněž nevrací.
VI. Úprava majetkových poměrů
 1. Majetek sdružení je tvořen základními vklady členů (obcí). Výši členských příspěvků schvaluje sněm. V kalendářním roce je příspěvek splatný do 30.3. každého roku. Vklady u nových členů jsou splatné do 30 dnů po přijetí do sdružení.
 2. Další finanční prostředky sdružení budou tvořit zejména:
 3. Vložené a poskytnuté finanční prostředky se stávají majetkem sdružení. Mohou být použity jen k realizaci předmětu a účelu činnosti sdružení, jak je vymezeno v těchto stanovách.
 4. Získané finanční prostředky (podle odst.2) zůstávají trvale v majetku sdružení. Jejich vypořádání se provádí pouze při zániku sdružení podle stanovených zásad.
VII. Hospodaření sdružení
 1. Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledku hospodaření se provádí do 3 měsíců po skončení kalendářního roku.
 2. Sdružení vede přehled o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích.
 3. S návrhem rozpočtu a vyúčtováním za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem seznámeni členové sdružení /obce/ a to nejméně 30 dnů před projednáním na sněmu sdružení tak, aby se členové sněmu mohli vyjádřit. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování za uplynulý rok mohou členové sdružení uplatnit písemně do 7 dnů před konáním sněmu.
 4. Uzavřít smlouvy (např. o dílo) lze vždy jen po předchozím výběrovém řízení, a to s tím zhotovitelem, který nabídne nejlepší podmínky z hlediska kvality, rychlosti a ceny.
 5. Účastníci sdružení se zavazují soustřeďovat peněžité prostředky na jediném účtu, jehož prostřednictvím budou prováděny i veškeré platby související se společnou činností.
 6. Účet sdružení zřídili účastníci sdružení u Komerční banky, pobočky v Pardubicích s č.ú.192375070207/0100.
 7. Dispoziční právo nakládat s finančními prostředky na účtu má statutární orgán nebo jím pověřený člen rady sdružení.
 8. Účastníci sdružení se podílejí na nákladech a zisku veškeré společné činnosti, popřípadě na ztrátách z ní vzniklých. Jejich podíl navrhuje rada sdružení a schvaluje sněm sdružení.
VIII. Práva a povinnosti členů sdružení
 1. Každý ze členů sdružení je povinen napomáhat podle svých možností činnosti sdružení a podílet se na jeho činnosti v rámci přijatých stanov.
 2. Jednotliví členové sdružení mají právo kontrolovat činnosti sdružení a podílet se rovným dílem na výsledcích jeho práce. Každý člen má právo využívat služeb sdružení.
 3. Nedílným právem každého člena sdružení je právo volit členy rady sdružení, členy revizní komise, předsedu sdružení a předkládat návrhy pro práci sdružení.
 4. Povinností členů sdružení dále je
IX. Orgány sdružení a vymezení jejich působnosti
 1. sněm sdružení
 2. rada sdružení
 3. předseda sdružení
 4. revizní komise
Sněm sdružení
Nejvyšším orgánem sdružení je sněm sdružení. Je složen ze zástupců obcí, které jsou členy sdružení. Schvaluje a kontroluje realizaci předmětu činnosti sdružení. Rozhoduje o veškeré činnosti organizace, pokud není rozhodování svěřeno jiným orgánům. Provádí zejména tyto činnosti:
Sněm sdružení se schází 1x ročně a vždy, požádá-li o jeho svolání více než polovina členů sdružení nebo revizní komise. Sněm může svolat i Rada sdružení. Sněm je usnášení schopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Každý člen sdružení má bez ohledu na výši vloženého členského příspěvku jeden hlas.
Hlasování o otázkách uvedených pod písmenem a) - g) rozhoduje sněm třípětinovou většinou hlasů přítomných členů sdružení.
Rada sdružení
Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení. Je sedmičlenná a je tvořena předsedou a dalšími členy. Rada je volena a odvolávána sněmem. Její členové jsou sněmem voleni na čtyřleté volební období. Zasedání rady sdružení se konají zpravidla l x za 3 měsíce, nejméně 3 x ročně. Radě přísluší:
Rada sdružení odpovídá za veškerou činnost sněmu sdružení. Rozhoduje ve věcech výslovně svěřených do její pravomoci těmito stanovami a ve všech dalších věcech týkajících se činnosti sdružení, které nejsou těmito stanovami svěřeny předsedovi sdružení. Rada sdružení se usnáší prostou většinou hlasů.
Revizní komise
Sněm sdružení vykonává kontrolní činnosti prostřednictvím revizní komise, kterou tvoří tři zástupci sdružní, kteří však nejsou členy rady sdružení. Revizní komise zodpovídá za výkon své funkce sněmu sdružení a předkládá mu zprávu o své činnosti l x ročně po uplynutí kalendářního roku. Předsedu revizní komise volí revizní komise ze svých členů.
Revizní komise dohlíží na činnost rady sdružení a činnost předsedy sdružení. Vyjadřuje se k ročnímu výkazu majetku sdružení a závazkům, výkazu o příjmech a výdajích, a to před jejich předložením sněmu sdružení. Sněm sdružení vykonává kontrolní činnosti prostřednictvím revizní komise, kterou tvoří tři zástupci sdružení, kteří však nejsou členy rady sdružení.
Předseda sdružení
Je volen a odvoláván sněmem. Jedná jménem sdružení a je statutárním orgánem sdružení. Svolává a řídí jednání sněmu sdružení a rady sdružení, jejímž je členem. Funkční období trvá 4 roky. Je oprávněn písemně zmocnit v rozsahu svých práv a povinností po dobu své nepřítomnosti jiného člena rady. V rámci svých pravomocí je předseda sdružení oprávněn zejména:
 1. rozhodovat o udělení plné moci právnímu zástupci,
 2. rozhodovat o nákupu nebo prodeji movitých věcí sdružení s pořizovací hodnotou do 10.000,-- Kč,
 3. rozhodovat o uzavírání smluv ve finančním objemu do 20.000,-- Kč v jednotlivém případěnebo při opakujícím se plnění ve finančním objemu do 50.000,-- Kč v jednom roce, je-li uzavření takových smluv nezbytné k zajištění hospodářského chodu sdružení,
 4. rozhodovat v jiných otázkách nebo přijímat jiná opatření, která jsou nezbytná k zajištění běžného chodu sdružení
X. Doba trvání sdružení
Doba trvání sdružení je stanovena na dobu neurčitou.
XI. Zánik sdružení
 1. K zániku sdružení může dojít na základě usnesení sněmu sdružení a následnou žádostí o výmaz z registrace sdružení. Před zánikem sdružení musí být provedeno majetkové vypořádání podle odst.2.
 2. V případě ukončení činnosti sdružení podle odst.1 bude nejpozději do 1 měsíce ode dne ukončení činnosti provedeno majetkové vypořádání. Účastníci mají nárok na vrácení likvidačního zůstatku získaného výkonem společné činnosti sdružení podle návrhu rady sdružení, který schválí sněm sdružení.
 3. O výmaz z registrace je povinen požádat předseda sdružení na základě usnesení sněmu sdružení.
XII. Závěrečné ustanovení
 1. Dnem vzniku sdružení je datum registrace u Okresního úřadu v Pardubicích.
 2. Otázky těmito stanovami výslovně neřešené se řídí občanským zákoníkem.
 3. Stanovy se pořizují ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
 4. Stanovy nabývají účinnosti a platnosti dnem podpisu členů z ustavující členské schůze.

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm