Návrat na hlavní stranu

Důležité informace o sdružení

Sdružení vzniklo v roce 1997. Je zaregistrováno u Okresního úřadu v Pardubicích jako zájmové sdružení právnických osob. Členství ve sdružení je otevřeno pro všechna města i obce turistického regionu Východní Čechy.
Sdružení bylo založeno za účelem zajištění efektivní spolupráce měst a obcí, které mají společný zájem na rozvoji cestovního ruchu a turistiky v regionu. Činnost sdružení je upravena stanovami. Účast ve sdružení neomezuje členská města a obce v jejich dalších aktivitách v oblasti cestovního ruchu.
Majetek sdružení je tvořen jednak vklady obcí ve výši 1,- Kč na trvale bydlícího občana ročně a dále vklady sdružení kdy paušální částka na jednotlivé sdružení a rok je stanovena 5 000,- Kč. Dalšími zdroji příjmů jsou granty, účelová pomoc nadací a jiných subjektů, sdružené finanční prostředky pro řešení konkrétních záměrů, případné výnosy z vlastních činností. Všechny tyto prostředky mohou být užity jen k realizaci předmětu činnosti a účelu, pro který bylo sdružení vzniklo. Hospodaří podle schváleného rozpočtu.
Statutárním orgánem je předseda sdružení, výkonným orgánem sedmičlenná rada, nejvyšším orgánem je sněm sdružení. Stálý sekretariát a administrativní servis vykonává pro sdružení na základě mandátní smlouvy Východočeská centrála cestovního ruchu, která působí při informačním centru v Pardubicích.

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm