Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS ZE 13. SCHŮZE RADY

Schůze rady sdružení se konala dne 30. 8. 1999 v kanceláři náměstka primátora města Pardubic p. Jiřího Razskazova, v budově radnice na Pernštýnském náměstí v Pardubicích
Přítomni:
Jiří Razkazov, Ing. Květoslava, Jeníčková, Mgr. Simona Burešová, Mgr. Růžena Štěrbová, Hana Šnajberková, Luděk Šorm, Romana Jurenková
Omluveni:
Mgr. Milan Chvojka, Miroslav Macela
Kontrola usnesení ze zasedání sněmu sdružení:
Usnesení č. 13/99 - splněno, mandátní smlouva uzavřena a podepsána k 1. 7. 1999 mezi Sdružením a VčCCR
Každý čtvrtek ve 12,00 hod. probíhá v sídle sekretariátu (Informační centrum, KAM na Pardubicku, tř Míru 60) schůzka s pí. Ing. Květoslavou Jeníčkovou - možno směřovat veškeré dotazy.
Předání účetnictví bylo provedeno k 18.6.1999.
Předání dosavadní agendy proběhlo k 1. 9. 1999 předávacím protokolem mezi pí. Hanou Šnajberkovou a sl. Romanou Jurenkovou / p. Luďkem Šormem /.
Průběh jednání dne 19.8.1999:
  1. Předání informací o jednání o postupu při rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy, jehož se zúčatnili za ČCCR p. Ing. Pert Kartochvíl, dále pak Magistrát města Hradec Králové, Magistrát města Pardubic, OkÚ Hradec Králové, OkÚ Pardubic, OkÚ Chrudim, OkÚ Svitavy, OkÚ Náchod, OkÚ Ústí nad Orlicí, OkÚ Rychnov nad Kněžnou, Sdružení měst a obcí pro rozvoj cestovního ruchu Východní Čechy, Východočeská centrála CR, Sdružení měst a obcí Orlice, Nadace Branka. Jednání mělo za cíl prodiskutovat otázku volby koordinátora pro jednání s ČCCR. Jednoznačného stanoviska nebylo dosaženo, dominovaly dva návrhy:
  2. Ing. P. Kratochvíl informoval o jednání grantové komise.
Usnesení rady:
13.1. - Přijmá za členy sdružení města Chotěboř, Nechanice, Opočno. Ukládá sekretariátu zaslat přivítací dopis, stanovy sdružení s žádostí o příspěvek
13.2. - Schválila výdaj z rozpočtu sdružení na tisk vizitek pro předsedkyni Ing. K. Jeníčkovou a jednatele sekretariátu L. Šorma, dále pak tisk hlavičkového papíru v nákladu 2.000 ks (čtyřbarvotisk)
13.3 - Schválila výdaj z rozpočtu sdružení na pohoštění účastníků pracovního jednání k určení zástupce regionu Východní Čechy. Jednání proběhlo 19.8.1999.
13.4. - Ukládá předložit návrhy grantů ČCCR pro další kolo, jehož uzávěrka je 30.9.1999 sdružením budou předloženy projekty dva:
Termín: 20.9.1999 Zodpovídá: L. Šorm
13.5. - Nezávisle na rozhodnutí Grantové komise ČCCR rada jednohlasně rozhodla o realizaci grantového projektu Východní Čechy (nejenom) z koňského hřbetu, přičemž budou požádány OÚ o finanční příspěvek na realizaci projektu.
13.6. - Ukládá členům rady kontaktovat zástupce měst z regionu, které by sdružení rádo mělo ve svých řadách a jež se zatím nestaly členy sdružení. Informace o průběhu jednání podají jednotliví zástupci na příštím zasedání rady.
13.7. - Schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci se sdružením Orlice (event. sdružením Branka), vyplynulo ze schůzky dne 19.8.1999 v Lázních Bohdaneč.
13.8. - Schválila záměr iniciovat schůzku s přednostou Okresního úřadu Pardubice p. M. Rabasem, jejímž účelem je projednání nejvhodnější formy spolupráce jednotlivých OÚ regionu se sdružením Východní Čechy při rozvoji turistického ruchu.
Termín: 10.9.1999, Zodpovídá: J. Razkazov
13.9. - Ukládá na příští radě sdružení předložit plnění a návrh změny rozpočtu za rok 1999.
Termín: 23.9.1999, Zodpovídá:I ng. K. Jeníčková, L. Šorm
13.10. - Ukládá zaslat nové stanovy schválené sněmem 24.6.1999 nutno k registraci změn na OÚ Pce - splněno.
13.11. - Rozhodlo o zasílání zápisů z jednání rady všem členským městům a obcím a jejich zpřístupnění na internetu s právem přístupu pouze členům sdružení.
13.12. - Stanovila termín příštího zasedání rady, které se bude konat 4.11.1999 VE 13,00 HODIN V SÍDLE SEKRETARIÁTU (VčCCR + IC, TŘ. MÍRU 60, Pardubice
Zveřejněno 30.08.1999 v 11:10 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm