Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z 21. SCHŮZE RADY

Schůze rady se konala 29. 6. 2000 v přednáškovém sále Muzea v Chrudimi.
Přítomni: p.Šnajberková, p. Macela, pí. Burešová, pí. Jeníčková, pí Štěrbová, p. Šorm, pí Moravcová
Omluveni: p. Chvojka, p. Razskazov
Kontrola usnesení:
18.2 - Ukládá sekretariátu pozvat revizní komisi na kontrolu hospodaření Sdružení, poté svolat sněm Sdružení - během května 2000.
Revize proběhla 3. 5. 2000 v 9 hodin v Informačním centru města Pardubic. Sdružení předkládá všem zúčastněným Zprávu revizní komise k hospodaření Sdružení Východní Čechy za rok 1999. Zpráva bude rozeslána ostatním členům Sdružení spolu se zápisem z této schůze. Úkol splněn.
19. 4 - Ukládá sekretariátu prověřit možnost terminovaného vkladu a zvážit možné využití tohoto bankovního produktu. Zatím prověřena možnost termínovaného vkladu u Komerční banky, zbývá prověřit další peněžní ústavy. po získání dalších informací jsou pí. Jeníčková a pan Šorm zplnomocněni k uzavření této transakce. Úkol trvá.
20. 1 - Ukládá sekretariátu rozeslat dopis všem městům, která ještě nezaplatila členský příspěvek na rok 2000. Jedná se o města: Holice, Chotěboř, Nechanice, Opočno, Přelouč a Ráby.
20. 2 - Ukládá sekretariátu rozeslat všem členům pozvánky na Sněm, který se koná 29.6. 2000 ve 14 hodin v Chrudimi - přednáškový sál Muzea. (program sněmu uveden na pozvánkách). Současně s pozvánkou zaslat i návrh rozpočtu na rok 2000. pozvat na sněm i město Třebechovice a starostu Svitav. Úkol splněn.
20. 3 - Ukládá sekretariátu vyzvat členy Sdružení o zaslání propagačních materiálů na veletrh Visit Czech o svém městě či obci(nejlépe v anglickém jazyce)na adresu Sdružení - nejlépe však do 10. 6. 2000. Úkol splněn.
20. 4 - Ukládá věšem členům rozmyslet změny ve stanovách Sdružení (konkrétně členství jiných sdružení, konání sněmu - 1x ročně atd.)Úkol splněn.
Nová usnesení:
21. 1 - Přijímá za člena Sdružení obec Třemošnice a město Třebechovice pod Orebem
21.2 - Ukládá sekretariátu zaslat přivítací dopis novým členům Sdružení.
21.3 - Stanovila termín dalšího zasedání rady, které se bude konat dne 7. 9. 2000
Zveřejněno 29.06.2000

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm