Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z 23. SCHŮZE RADY

Schůze rady se konala dne 19. 10. 2000 v Informačním centru města Pardubic.
Přítomni: K.Jeníčková, J.Razskazov, M.Macela, L.Šorm
Omluveni: M.Chvojka, R.Štěrbová, S.Burešová, H.Šnajberková, P.Moravcová
Kontrola hospodaření:
Rada projednala a schválila položkový přehled příjmů a výdajů sdružení a plnění jeho rozpočtu k 19.9.2000 (datum posledního bankovního výpisu).
Kontrola usnesení:
19.4 - Ukládá sekretariátu prověřit možnost termínovaného vkladu a zvážit možné využití tohoto bankovního produktu. Úkol trvá. Bylo schváleno zřízení termínového vkladu u KB s výpovědní lhůtou 1 týden.
22.1 - Rada schválila účast na veletrhu Region Tour - Sdružení bude součástí stánku Pardubicka, účast za předpokladu stejných podmínek jako v roce 1999. Sdružení se bude prezentovat systémem turistických produktů Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu, Výletní mapou turistického regionu Východní Čechy pro rok 2001 a soutěží O nejhezčí pohlednici turistického regionu Východní Čechy. Na toto téma se konalo jednání, účast potvrzena.
22.2 - Ukládá sekretariátu obeslat dopisem a návratkou členy Sdružení a zjistit zájem o produkt Výletní mapa turistického regionu VČ na rok 2001. Každý člen obdrží zdarma 100 výtisků těchto map, další výtisky jim budou za výrobní cenu cca 10,-Kč/ks prodávány. Úkol splněn. Po telefonické dohodě objednávky budou navráceny nejpozději do konce října.
22.3 - Ukládá sekretariátu kontaktovat město Chrast a urgovat zaplacení členského příspěvku na tento rok. Úkol splněn. Pan starosta byl telefonicky kontaktován a přislíbil okamžitou platbu.
-22.4 - Rada schválila propagaci Sdružení na říjnovém veletrhu Tour Salon v Poznani (Polsko). Propagace bude součástí stánku města Pardubic a bude zajištěna propagačními materiály o Sdružení a o turistickém produktu Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu - sekretariát má za úkol vytvořit propagační leták tohoto produktu. Úkol splněn.
22.5 - Pan Šorm předvedl systém turistických produktů Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu v tištěné i internetové podobě. Rada tuto podobu schválila s tím, že odpovídá původnímu záměru i zadání. ČCCR vyjádřila pochybnosti, avšak dosud neposlala písemné stanovisko. Rada ukládá sekretariátu vytvořit propagační leták k tomuto projektu. Úkol splněn.
Nová usnesení:
23.1 - Rada přijímá za člena sdružení od 1.1.2001 svaz cestovního ruchu Branka (Náchod). Ukládá sekretariátu zaslat novému členovi přivítací dopis.
23.2 - Rada rozhodla o změně formátu Výletní mapy 2001 na A4 s logem ČEDOK a.s., který odebere 8.000 výtisků. Město Pardubice se zavázalo k odběru 5.000 ks. Celkový náklad bude 20.000 ks. L.Šorm zajistí, aby na mapě byla i lokalizace regionu v rámci ČR.
23.3 - Rada uložila L.Šormovi zjistit podmínky případné prezentace regionu Východní Čechy na veletrhu ITB v Berlíně a zájem i finanční možnosti dalších partnerů v regionu (Branka, Podzvičinsko, Orlice,...) na společném postupu.
23.4 - Rada projednala písemné stanovisko ČCCR k produktu "Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu" z 20.9.2000. Schválila text písemné odpovědi.
23. 5 - Rada pověřila L.Šorma zjištěním legislativních změn, které bude muset Sdružení učinit v souvislosti se změnou zákonů o obcích a rozpočtových pravidel.
23.6 - Rada schválila proplacení částky 50.000 Kč zpracovateli produktu "Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu", přičemž konečné vyúčtování produktu bude učiněno na základě definitivního stanoviska ČCCR.
23.7 - Rada stanovila termín dalšího jednání na 23.11.2000 od 13 hodin v Informačním centru, tř.Míru 60, Pardubice.
Zveřejněno 19.10.2000

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm