Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z 26. SCHŮZE RADY

Schůze rady se konala dne 23. 1. 2001 v Informačním centru města Pardubic.
Přítomni: Milan Chvojka, Květoslava Jeníčková, Růžena Štěrbová, Simona Burešová, Luděk Šorm, Hana Šnajberková, Jiřina Dlasková, Miloslav Macela
Omluven: Jiří Razskazov
Kontrola hospodaření:
Rada projednala a neměla námitek k položkovému přehledu příjmů a výdajů sdružení a k plnění jeho rozpočtu k 31. 12. 2000.
Kontrola usnesení:
22.1 - Rada schválila účast na veletrhu Region Tour - Sdružení bude součástí stánku Pardubicka, účast za předpokladu stejných podmínek jako v roce 1999. Sdružení se bude prezentovat systémem turistických produktů Východní Čechy nejenom z koňského hřbetu, Výletní mapou turistického regionu Východní Čechy pro rok 2001 a soutěží O nejhezčí pohlednici turistického regionu Východní Čechy. Úkol splněn. Prezentace se setkala s příznivým ohlasem.
22.2 - Ukládá sekretariátu obeslat dopisem a návratkou členy Sdružení a zjistit zájem o produkt Výletní mapa turistického regionu VČ na rok 2001. Každý člen obdrží zdarma 100 výtisků těchto map, další výtisky jim budou za výrobní cenu cca 10,-Kč/ks prodávány. Úkol splněn.
23.2 - Rada rozhodla o změně formátu Výletní mapy 2001 na A4 s logem ČEDOK a.s., který odebere 8.000 výtisků. Město Pardubice se zavázalo k odběru 5.000 ks. Celkový náklad bude 20.000 ks. L.Šorm zajistí, aby na mapě byla i lokalizace regionu v rámci ČR. Úkol splněn.
23.3 - Rada uložila L.Šormovi zjistit podmínky případné prezentace regionu Východní Čechy na veletrhu ITB v Berlíně a zájem i finanční možnosti dalších partnerů v regionu (Branka, Podzvičinsko, Orlice,...) na společném postupu.Úkol splněn, kontaktní osoba: Renata Lešanovská - Okresní úřad Pardubice.
23.5 - Rada pověřila L.Šorma zjištěním legislativních změn, které bude muset Sdružení učinit v souvislosti se změnou zákonů o obcích a rozpočtových pravidel. Úkol splněn.
24.1 - Rada ukládá sekretariátu kontaktovat obec Ráby a urgovat zaplacení členského příspěvku na rok 2000. Úkol splněn.
24.2 - Rada ukládá zaslat všem členům Sdružení dopis s Novoročním pozdravem a připojit číslo účtu, kam mají být zaplaceny členské příspěvky pro rok 2001. Úkol splněn.
24.3 - Rada schválila účast Sdružení na veletrhu Holiday Word v Praze, který se koná v únoru příštího roku. Úkol trvá, příprava veletrhu probíhá ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic a Okresním úřadem Pardubice.
Nová ustanovení:
26.1 - Rada ukládá sekretariátu svolat revizní komisi za účelem kontroly hospodaření za rok 2000
26.2 - Rada doporučuje všem členům sdružení odevzdat do Informačního centra v Pardubicích své propagační materiály pro prezentaci na veletrhu v Holiday World ( v Praze od 8. února).
26.3 - Rada uložila zpracovat sekretariátu náplň své činnosti v rozšířeném rozsahu jedné poloviny pracovního úvazku.
26.4 - Rada schválila zakoupení části nákladu výletní mapy Východních Čech (5 000 ks po 4,- Kč ) pro potřeby bezplatné distribuce na veletrzích a dalších propagačních akcích. Z tohoto množství si každý člen sdružení může pro svoje propagační účely odebrat v sekretariátu zdarma 100 výtisků mapy (po telefonické dohodě s panem Šormem).
26.5 - Rada akceptuje cenovou politiku, uplatňovanou i v Jižních Čechách, kdy maloobchodní cena mapy činí 10,- Kč/ks s obchodním rabatem ve výši 50% při odběru do konce února a 25% při odběru později.
26.6 - Rada projednala a schválila návrh rozpočtu na rok 2001 s úpravou názvu položky "náklady na vznik turistických produktů a marketingové studie."
26.7 - Rada odsouhlasila záměr Východočeské centrály cestovního ruchu zaměřit II Koordinační forum cestovního ruchu (Pardubice, IDEON 23.2. 2001) na problematiku realizace marketingové studie turistického regionu Východní Čechy.
26.8 - Rada prozatím nedoporučuje prezentovat Sdružení v samostatném stánku na regionální výstavě cestovního ruchu v Olomouci.
26.9 - Rada stanovila termín Sněmu sdružení na 27. března 2001 od 13 hodin v Nechanicích. Ukládá sekretariátu Sněm připravit a rozeslat pozvánky členům sdružení.
26.10 - Rada stanovila termín dalšího jednání na 27. února 2001 ve 13 hodin v Informačním centru v Pardubicích.
Zveřejněno 23.01.2001

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm