Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z 27. SCHŮZE RADY

Schůze rady se konala dne 27. 2. 2001 v Informačním centru města Pardubic.
Přítomni: Milan Chvojka, Květoslava Jeníčková, Růžena Štěrbová, Simona Burešová, Luděk Šorm, Jiří Razskazov, Ivana Žampová
Omluveni: Miloslav Macela, Hana Šnajberková
Kontrola hospodaření:
Rada provedla kontrolu hospodaření k datu 19. 2. 2001.
Kontrola usnesení:
26.1 - Rada ukládá sekretariátu svolat revizní komisi za účelem kontroly hospodaření za rok 2000.Úkol splněn: Komise byla obeslána a provedla kontrolu hospodaření a účtů Sdružení za rok 2000.
26.3 - Rada uložila zpracovat sekretariátu náplň své činnosti v rozšířeném rozsahu jedné poloviny pracovního úvazku. Úkol splněn: Rada projednala a odsouhlasila. Konečný závěr přijme sněm při projednávání rozpočtu.
26.4 - Rada schválila zakoupení části nákladu výletní mapy Východních Čech (5 000 ks po 4,- Kč ) pro potřeby bezplatné distribuce na veletrzích a dalších propagačních akcích. Z tohoto množství si každý člen sdružení může pro svoje propagační účely odebrat v sekretariátu zdarma 100 výtisků mapy (po telefonické dohodě s panem Šormem). Úkol slněn: V průběhu Koordinačního fóra byly mapy nabídnuty a většina členů Sdružení si je i odebrala.
26.5 - Rada akceptuje cenovou politiku, uplatňovanou i v Jižních Čechách, kdy maloobchodní cena mapy činí 10,- Kč/ks s obchodním rabatem ve výši 50% při odběru do konce února a 25% při odběru později.Úkol splněn.
26.7 - Rada odsouhlasila záměr Východočeské centrály cestovního ruchu zaměřit II Koordinační forum cestovního ruchu (Pardubice, IDEON 23.2. 2001) na problematiku realizace marketingové studie turistického regionu Východní Čechy. Úkol splněn.
26.8 - Rada prozatím nedoporučuje prezentovat Sdružení v samostatném stánku na regionální výstavě cestovního ruchu v Olomouci. Úkol splněn.
Nová usnesení:
27.1 - Rada vzala na vědomí zprávu revizní komise, která neshledala žádné nesrovnalosti při kontrole hospodaření za rok 2000.
27.2 - Rada uložila sekretariátu poslat pozvánku na sněm Sdružení zástupcům Hradeckého a Pardubického kraje.
27.3 - Rada uložila sekretariátu umožnit členům Sdružení, kteří si dosud neodebrali Výletní mapy, aby tak mohli učinit na sněmu Sdružení.
27.4 - Rada se usnesla předložit sněmu sdružení návrh na změnu stanov týkající se rozšíření členů rady z 5 na 7 členů, kdy noví členové rady by měli zastupovat členy z Hradeckého kraje.
27.5 - Rada projednala návrhy na činnost Sdružení po sněmu a konstatovala, že prioritním úkolem Sdružení by mělo být organizační zajištění vzniku Marketingové studie cestovního ruchu v regionu Východní Čechy. (ve spolupráci s Pardubickým i Hradeckým krajem, okresy, městy a sdruženími)
27.6 - Rada stanovila termín dalšího jednání na termín sněmu Sdružení na 27. března 2001 v 11.30 hodin v Kulturním domě v Nechanicích.
Zveřejněno 27.02.2001

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm