Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z 28. SCHŮZE RADY

Schůze rady Sdružení se konala dne 27. 3. 2001 v Kulturním domě v Nechanicích.
Přítomni: Milan Chvojka, Květoslava Jeníčková, Růžena Štěrbová, Simona Burešová, Luděk Šorm, Jiří Razskazov, Ivana Žampová, Miloslav Macela, Hana Šnajberková
Kontrola usnesení:
27.2 - Rada uložila sekretariátu poslat pozvánku na sněm Sdružení zástupcům Hradeckého a Pardubického kraje. Úkol splněn: Zástupci obou krajů byli informováni a pozváni.
27.3 - Rada uložila sekretariátu umožnit členům Sdružení, kteří si dosud neodebrali Výletní mapy, aby tak mohli učinit na sněmu Sdružení. Úkol splněn.
27.4 - Rada se usnesla předložit sněmu sdružení návrh na změnu stanov týkající se rozšíření členů rady z 5 na 7 členů, kdy noví členové rady by měli zastupovat členy z Hradeckého kraje. Úkol splněn: Rada Sdružení připravila návrh změny stanov Sdružení.
27.5 - Rada projednala návrhy na činnost Sdružení po sněmu a konstatovala, že prioritním úkolem Sdružení by mělo být organizační zajištění vzniku Marketingové studie cestovního ruchu v regionu Východní Čechy. (Ve spolupráci s Pardubickým i Hradeckým krajem, okresy, městy a sdruženími) Úkol trvá: Sekretariát Sdružení podnikl kroky k zajištění setkání zástupců Hradeckého i Pardubického kraje se zástupci Sdružení k projednání problematiky vymezení regionu Východní Čechy.
Nová usnesení:
28.1 - Rada vzala na vědomí rezignaci Ing. Květoslavi Jeníčkové na funkci - předsedkyně Sdružení. Rada poděkovala za její obětavou činnost a popřála jí mnoho úspěchů v její nové funkci v zastupitelstvu Pardubického kraje.
28.2 - Rada projednala konečný návrh na zvýšení počtu členů rady Sdružení z 5 na 7 členů a rozhodla se doporučit sněmu Sdružení tento návrh.
28.3 - Rada přijímá za člena Sdružení - Sdružení ORLICE. Ukládá sekretariátu zaslat novému členovi přivítací dopis.
28.4 - Rada se usnesla navrhnout sněmu Sdružení na funkci nového předsedy Sdružení p. Miloslava Macelu.
28.5 - Rada projednala zprávu o činnosti Sdružení v roce 2000, která bude předložena Sněmu sdružení.
28.6 - Rada stanovila termín dalšího jednání 22.5.2001 ve 13 hodin v Informačním centru v Pardubicích.
Zveřejněno 27.03.2001

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm