Návrat na hlavní stranu

Zpráva revizní komise k hospodaření Sdružení za rok 1999

V souladu se stanovami Sdružení Východní Čechy a na základě usnesení rady č. 18.2 z 13. dubna 2000, revizní komise předkládá sněmu Sdružení revizní zprávu hospodaření sdružení za rok 1999. Komise provedla kontrolu hospodaření Sdružení dne 3. května 2000. Ke kontrole byly předloženy tyto podklady: účetní doklady za rok 1998, plnění rozpočtu za rok 1999, přehled příjmů a výdajů v roce 1999, všechny bankovní výpisy a účetní doklady a inventurní soupis majetku k datu 31. 12. 1999.
Počáteční stav majetku k 1.1.1999 je shodný se zůstatkem majetku k 31.12.1998 ve výši 70.345,10 Kč, který byl ověřen minulou revizí.
Vykazovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.1999 ve výši 164.188,14 Kč souhlasí se zůstatkem na bankovním výpisu.
Příjmy za rok 1999 ve výši 154.946,04 Kč byly převážně tvořeny, mimo úroků ve výši 800,- Kč, členskými příspěvky obcí. Výdaje za rok 1999 byly vykázány ve výši 61.103,-Kč a odpovídají schválenému rozpočtu Sdružení.
Revizní komise neshledala u předložených dokladů žádné nedostatky a doporučuje sněmu Sdružení schválit hospodaření a plnění rozpočtu za rok 1999.
Členové revizní komise:

Jana Matějková, Jiří Hille

V Pardubicích 3. května 2000
Zveřejněno 03.05.2000

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm