Návrat na hlavní stranu

Zápis ze Sněmu 2001

Ze zasedání sněmu Sdružení Východní Čechy, sdružení měst a obcí regionu pro podporu cestovního ruchu, konaného 27. 3. 2001 od 13 hodin v Kulturním domě v Nechanicích.
Přítomni: dle prezenční lisitny
Omluveni:Třemošnice, Ráby, Opočno, Chotěboř, Chrast, Chlumec nad Cidlinou, Třebechovice, (Přítomno 12 členů z 19 tj. 63,15% účast)
Sněm zahájila předsedkyně pí. Ing. Květoslava Jeníčková, která přivítala všechny přítomné a představila radu Sdružení.
Všechny projednávané materiály dostali členové k dispozici písemně.
Nejprve členové sdružení schválili program sněmu:
 1. Volba pracovní komise
 2. Zpráva o činnosti rady Sdružení za rok 2000
 3. Roční účetní uzávěrka a zpráva revizní komise
 4. Rozpočet Sdružení na rok 2001
 5. Změna stanov
 6. Doplňující volby
 7. Program činnosti na období 2001/2002
 8. Různé, diskuse
 9. Návštěva zámku v Nechanicích.
 1. Volba pracovní komise:
 2. Návrhová a volební komise: p.Razskazov, p. Novák, p.Chvojka, Ověřovatel zápisu: p. Štěrbová, Zapisovatel: p. Žampová
 3. Zpráva o činnosti sdružení za rok 2000
 4. Zprávu, která vycházela ze schváleného plánu činnosti, přednesla paní Ing. Květoslava Jeníčková.
  úvodu nejprve krátce zrekapitulovala historii Sdružení. Dále poukázala na fakt, že v roce 2000 do práce Sdružení vstoupil prvek nového územně správního uspořádání a po volbách do tohoto procesu vstoupily i nově zvolené krajské samosprávy. Tím vznikla nová situace, která za předpokladu dobré spolupráce Sdružení s krajskými samosprávami v budoucnu vytvoří nové příležitosti pro zlepšení cestovního ruchu v našem regionu.
  Po tomto všeobecném úvodu vyhodnotila program činnosti v loňském roce:
  Rada, která sněmu zodpovídá za naplňování programu činnosti se v loňském roce sešla devětkrát a jak z vyhodnocení úkolů vyplývá, pracovala na všech směrech činnosti, které jí byly před rokem nadefinovány.
  Sněm Sdružení vzal na vědomí zprávu o činnosti rady a Sdružení za rok 2000.
 5. Roční účetní uzávěrka a zpráva revizní komise za rok 2000
 6. Paní Květoslava Jeníčková přečetla zprávu revizní komise k hospodaření Sdružení za rok 2000. Pan Luděk Šorm doplnil informace k této zprávě.Všichni členové obdrželi zprávu revizní komise v tištěné podobě.
  Sněm Sdružení schválil roční účetní uzávěrku a vzal na vědomí zprávu revizní komise k hospodaření Sdružení za rok 2000.
 7. Návrh rozpočtu na rok 2001 - viz příloha
 8. Sněm Sdružení schvaluje rozpočet Sdružení na rok 2001.
 9. Změna stanov
 10. Sněmu Sdružení byla navrhnuta změna stanov (změna počtu členů rady)
  Článek IX. - Orgány Sdružení a vymezení jejich působnosti
  Rada Sdružení je výkonným orgánem Sdružení. Je sedmičlenná a je tvořena předsedou a dalšími členy.
  Sněm Sdružení schválil tuto změnu stanov jednomyslně.
 11. Doplňující volby
 12. Na základě změny stanov navrhla rada Sdružení sněmu Sdružení dva kanditáty na nové členy rady :
  pan Jan Machek - zastupující Sdružení Podzvičinsko
  pan Vlastimil Hurdálek - zastupující Sdružení Branka.
  Po hlasování bylo konstatováno že noví členové rady byli sněmem Sdruženi schváleni jednomyslně.
  Ing. Květoslava Jeníčková oznámila, že rezignuje na svoji funkci předsedkyně Sdružení z důvodů svého působení ve funkci předsedkyně výboru pro cestovní ruch zastupitelstva Pardubického kraje. Zároveň také navrhla kandidáta na funkci předsedy Sdružení - pana Miloslava Macelu.
  Sněm Sdružení vzal na vědomí rezignaci paní Ing. Květoslavi Jeníčkové a zvolil jednomyslně nového předsedu Sdružení pana Miloslava Macelu. Ing. Květoslavě Jeníčkové vyjádřil poděkování za její obětavou práci a činnost pro Sdružení ve funkci předsedkyně, na níž nyní naváže jako členka rady Sdružení.
 13. Program činnosti na období 2001/2002
 14. Sněm Sdružení schvaluje program činnosti Sdružení na období 2001 až 2002.
 15. Různé a volná diskuse
Diskuse
Pohovořil o organizování setkání Informačních center, o prospěšnosti těchto setkání a o důležitosti a nezbytnosti předávání si nových informací a sjednocení postupů.
Po ukončení diskuse poděkovala p. Jeníčková všem za účast na sněmu Sdružení a p. Novákovi - starostovi Nechanic za jeho perfektní organizační přípravu a zajištění
Na závěr po oficiálním programu sněmu Sdružení si zájemci mohli v odpoledních hodinách prohlédnout zámek Nechanice.
Přílohy:
Vypracováno v Pardubicích dne 12 4. 2001
Zveřejněno 27.03.2001

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm