Návrat na hlavní stranu

Zpráva revizní komise k hospodaření Sdružení za rok 2000

V souladu se stanovami sdružení Východní Čechy a na základě usnesení rady č. 26.1 z 23. ledna 2001, revizní komise předkládá sněmu sdružení revizní zprávu hospodaření sdružení za rok 2000. Komise provedla kontrolu hospodaření sdružení dne 13. února 2001. Ke kontrole byly předloženy tyto doklady: účetní doklady za rok 2000, plnění rozpočtu za rok 2000, přehled příjmů a výdajů v roce 2000, všechny bankovní výpisy a účetní doklady a inventurní soupis majetku k datu 31. 12. 2000.
Počáteční stav majetku k 1. 1. 2000 je shodný se zůstatkem majetku k 31. 12. 1999 ve výši 164.188,14 Kč, který byl ověřen minulou revizí.
Vykazovaný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2000 ve výši 94.752,88 Kč souhlasí se zůstatkem na bankovních výpisech. Na běžném účtu činil zůstatek k 31.12.2000 částku 10.565,81 Kč, na termínovaném vkladu bylo uloženo 84.187,07 Kč.
Příjmy za rok 2000 ve výši 239.224,- Kč byly tvořeny grantem ČCCR ve výši 50.000,- Kč, úroky ve výši 1.156,- Kč a členskými příspěvky obcí ve výši 188.068,- Kč. Výdaje za rok 2000 byly vykázány ve výši 308.660,- Kč a odpovídají schválenému rozpočtu sdružení.
Revizní komise neshledala u předložených dokladů žádné nedostatky a doporučuje sněmu sdružení schválit hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2000.
Členové revizní komise:

Jana Matějková, Jiří Hille

V Pardubicích 13. února 2001
Zveřejněno 13.02.2001

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm